REGULAMINY KONKURSÓW

 KONKURS TRWA 

REGULAMIN KONKURSU 

„Szaleństwo w księgarni”!

(dalej: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem „Konkursu: Szaleństwo w księgarni” (dalej: „konkursu”) jest Marek Bartłomiej Cabak – osoba fizyczna, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem konkursu jest promocja strony „Bywalec Życia” i powieści fantasy „Czarodzieje Hateway”.
 5. Konkurs trwa od dnia 18 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z Organizatorem i Osobą Rozstrzygającą Konkurs. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
 5. zamieścić pod postem konkursowym (dalej: „Strona Konkursowa”), w Okresie Trwania Konkurs, komentarz (dalej: „Praca Konkursowa”), kierując się zasadą: „nie słódź, nie hejtuj, komentuj”;
 6. Praca konkursowa powinna być komentarzem dowolnego postu na blogu „Bywalec Życia”, za wyjątkiem wpisów oznaczonych „formatem tematów poważnych”, która to Praca Konkursowa będzie przeklejona do Strony Konkursowej z klauzulą: „Biorę udział w Konkursie. Akceptuję Regulamin Konkursu. Zapoznałem się z Polityką Prywatności na blogu Bywalec Życia”
 7. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 8. Zgłoszenie do Konkursu:
 9. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 10. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
 11. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 12. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie;
 13. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu. Jednak jeden Uczestnik może w Konkursie zająć tylko jedno miejsce.  

§3 [NAGRODA]

 1. W Konkursie zostanie przyznanych 10 następujących nagród (dalej: „nagrody”):
 2. ZA UZYSKANIE PIERWSZEGO MIEJSCA

– 500 złotych do wydania w dowolnej księgarni internetowej

 1. ZA UZYSKANIE MIEJSC: DRUGIEGO, TRZECIEGO, CZWARTEGO, PIĄTEGO, SZÓSTEGO, SIÓDMEGO, ÓSMEGO, DZIEWIĄTEGO, DZIESIĄTEGO

– nagrodę pocieszenia o minimalnej wartości 50 złotych.

 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Jedynym wyłączeniem dla § 3 ust. 2 sjest:
 3. decyzja Organizatora o zamianie Nagrody na ekwiwalent pieniężny o wartości Nagrody. 
 4. Organizator konkursu ma prawo, bez podawania przyczyny, zawęzić (laureatowi miejsca pierwszego) wybór księgarń internetowych do trzech albo dwóch, wskazanych przez siebie. 
 5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagroda nie podlega opodatkowaniu, a także nie należy jej wpisywać do formularza PIT-8AR (ponieważ nie przekracza kwoty 760 złotych) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w Konkursie.
 2. Osoba Rozstrzygająca konkurs wyłoni 10 miejsc konkursowych.
 3. Osobą Rozstrzygającą Konkurs może być:
 4. Organizator.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała miejsce najwyższe.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 stycznia 2020 r. 
 7. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 15 lutego 2020 r. na adres mbcabak@gmail.com wiadomości e-mail zawierającej:

 – dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.

– (dotyczy wyłącznie laureata miejsca pierwszego) nazwę księgarni oraz listę produktów z tej księgarni, wybranych przez laureata, na kwotę 500 złotych.  

 1. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 15 lutego 2020 r. wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 2. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 25 lutego 2020 r. w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
 3. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Marek Bartłomiej Cabak.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

 

***

ARCHIWUM 

REGULAMIN KONKURSU 

„Pierwszy konkurs na Bywalcu. 

Koooooooosmicznewydarzenie”!

(dalej: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem „Pierwszego konkursu na Bywalcu. Koooooooosmiczne wydarzenie” (dalej: „konkursu”) jest Marek Bartłomiej Cabak – osoba fizyczna, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem konkursu jest promocja strony „Bywalec Życia” i powieści fantasy „Czarodzieje Hateway”.
 5. Konkurs trwa od dnia 30 października 2018 r. do dnia 1 grudnia 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z Organizatorem i Osobą Rozstrzygającą Konkurs. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
 5. zamieścić pod postem konkursowym (dalej: „Strona Konkursowa”) w Okresie Trwania Konkurs komentarz (dalej: „Praca Konkursowa”), który będzie odpowiadał zadaniu „Koooooooosmiczne wydarzenie”;
 6. Praca konkursowa powinna zawierać opis niebywałej sytuacji, dziwnej, absurdalnej i niespotykanej. Opis powinien zmieścić się w kilku zdaniach. 
 7. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 8. Zgłoszenie do Konkursu:
 9. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
 10. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
 11. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 12. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie;
 13. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu. Jednak jeden Uczestnik może w Konkursie zająć tylko jedno miejsce.  

§3 [NAGRODA]

 1. W Konkursie zostaną przyznane 4 następujące nagrody(dalej: „nagrody”):
 2. ZA USYKANIE PIERWSZEGO MIEJSCA

 1 Kartę Prezentową Empik na kwotę 100 złotych (elektroniczny bon towarowy do realizacji w 240 salonach Empik oraz na empik.com) o wartości 100 złotych.

 1 Książkę „Czarodzieje Hateway” w formie papierowej o wartości 44,99 złotych.

 1. ZA UZYSKANIE DRUGIEGO MIEJSCA

 1 Książkę „Czarodzieje Hateway” w papierowej o wartości 44,99 złotych.

 1. ZA UZYSKANIE TRZECIEGO MIEJSCA

 1 Książkę „Czarodzieje Hateway” w formie papierowej o wartości 44,99 złotych.

 1. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 2. Jedynymi wyłączeniami dla § 3 ust. 2 są:
 3. decyzja Organizatora o zamianie Nagrody na ekwiwalent pieniężny o wartości Nagrody. I dotyczy on jedynie ekwiwalentu za Kartę Prezentową Empik. Decyzja możenastąpić jedynie na prośbę laureata Nagrody i z dobrej woli Organizatora;
 4. decyzja Organizatora o zamianie Karty Prezentowej Empik na eKartę Prezentową o tej samej wartości, przy jednoczesnej zamianie książki papierowej „Czarodzieje Hateway” na książkę elektroniczną „Czarodzieje Hateway”. Decyzja możenastąpić jedynie na prośbę laureata Nagrody i z dobrej woli Organizatora.   
 5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagroda nie podlega opodatkowaniu, a także nie należy jej wpisywać do formularza PIT-8AR (ponieważ nie przekracza kwoty 760 złotych) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w Konkursie.
 2. Osoba Rozstrzygająca  Konkurs wyłoni 3 miejsca konkursowe.
 3. Osobą Rozstrzygającą Konkurs może być:
 4. bloger, który na prośbę Organizatora rozstrzygnie Konkurs;
 5. Organizator.
 6. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała miejsce najwyższe.
 7. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15 grudnia 2018 r.  za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Laureata wskazany w Pracy Konkursowej albo przesłany na adres e-mail Organizatora.
 8. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. na adres mbcabak@gmail.com(z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości e-mail zawierającej:

  dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.

 1. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20 grudnia 2018 r. wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 2. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 23 grudnia 2018 r.w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
 3. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 4. Lista Laureatów (zawierająca imiona lub pseudonimy) zostanie opublikowana w terminie od dnia 10 grudnia 2018 r. na Stronie Promocyjnej.

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Marek Bartłomiej Cabak.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

 

grafika z pixabay